Национальная Ассоциация Ученых

Опубликовать статью в международном научном журнале. Бесплатная регистрация в РИНЦ, печатный номер журнала и сертификат участника научной публикации.

Generic selectors
Exact matches only
Искать в заголовках
Искать в контенте

МӘДЕНИЕТ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ ЖАСТАРҒА АРНАЛҒАН МУЗЫКАЛЫҚ-САУЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ (12-13)

Номер части:
Оглавление
Содержание
Журнал
Выходные данные
Дата публикации статьи в журнале: 2019/12/27
Название журнала:Национальная Ассоциация Ученых, Выпуск: 50, Том: 2, Страницы в выпуске: 12-13
Автор: Сапарова Юлдуз Азимхановна
п.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚМУ ,
Автор: Нұрман Жан
М.Әуезов атындағы ОҚМУ,
Автор: Уалиханова Айнұр
, М.Әуезов атындағы ОҚМУ ,
Анотация: Мақала бүгінгі күні мәдени-тынығу жұмысы саласындағы өзекті мәселелердің бірі жастардың музыкалық-сауықтық бағдарламаларын уақыт талабына сай жаңа мазмұнда ұйымдастырып, өткізу мәселесіне арналады. «Музыкалық-сауықтық бағдарлама» ұғымының мәні ашылып, бүгінгі күнгі бұл мәселенің қарастырылу жағдайы сөз болады. Музыкалық-сауықтық бағдарламалардың мазмұны мен формасын анықтайтын қағидалар анықталады
Ключевые слова: мәденитынығу жұмысы; музыка; сауық; бағдарлама; бос уақыт;
Данные для цитирования: Нұрман Жан Уалиханова Айнұр . МӘДЕНИЕТ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ ЖАСТАРҒА АРНАЛҒАН МУЗЫКАЛЫҚ-САУЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ (12-13). Национальная Ассоциация Ученых. Проблемы Искусствоведческих наук. 2019/12/27; 50(2):12-13

  • PDF версия
  • Текстовая версия
Скачать в формате PDF

Список литературы: Жарков А.Д. Организационно-методические основы ультурно -просветительной деятельности: Автореф. дисс. доктора пед. наук:13.00.05.-Л., 1990.-41с. Сапарова Ю.А., Ормолдаева М.А. Шоу бағдарламаларды ұйымдастыру -Шымкент,2015.- 160 б. Суртаев, В.Я. Молодежь и искусство. - СанктПетербург, 2002. -352 с
12 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 50 , 201 9
МӘДЕНИЕТ МЕКЕМЕЛЕРІН ДЕГІ ЖАСТАРҒА АРНАЛҒ АН МУЗЫКАЛЫҚ -САУЫҚТЫ Қ
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ТҮР ЛЕРІ

Сапарова Юлдуз Азимхановна
п.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ
Нұрман Жан
магистрант, М.Әуезов аты ндағы ОҚМУ
Уалиханова Айнұр
магистр, аға оқытушы, М.Әуезов атындағы ОҚМУ
Байгунова Динара Мадихановна
магистр, аға оқытушы, М.Әуезов атындағы ОҚМУ
Мұсақұлова Дана Акимовна
магистр, оқытушы, М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Түйіндеме
Ма қала бүгінгі күні мәдени -тынығу жұмысы саласын дағы өзекті мәселелердің бірі жастардың
музыкалық -сауықтық бағдарламаларын уақыт та лабына сай жаңа мазмұнда ұйымдастырып, өткізу
мәселесіне арналады. «Музыкалық -сауықтық бағдарлама» ұғымының мәні ашылып, бүгінг і күнгі бұл
мәселенің қа растырылу жағдайы сөз бо лады. Музыкалық -сауықтық бағдарламалардың мазмұны мен
формасын анықтайтын қағид алар анықталады.
Аbstract
One of the most important issues in the field of cultural and leisure work is devoted to the organizat ion and
holding of music al and entertainment programs of young people in a timely manner. The essence of the concept
of "musical and entertainment program" has been disclosed, and it is possible to consider this issue today. The
rules defining the content and form of musical and entertainment programs are defined.
Кілт сөздер: мәдени -тынығу жұмысы, музыка, сауық, бағдарлама , бос уақыт.
Keywords : cultural and leisure activities, music, entertainment, program, leisure.

Мәдени -тынығу қызметінің құралдары
арқылы қоғамның шығармашылық әлеуетін
дамыту үрдісінде мәдени -тынығу мекемелерінің
жұмысында іске асырылатын музыкалық -сауықтық
бағдарламалар басты рөл атқарады.
Әдебиеттерде жалпы қабылданған
анықтамалардың жоқ екенін атап көрсете келе,
музыкалық -сауықтық бағдарламалар деп көбіне кең
ағартушылық сипаттағы, ең алдымен , мәдениет пен
өнердің түрлі мәселе леріне арналған іс -шараларды
атайтынын атап өтуге болады. Олар жастардың жалпы
әуесқойлығын қанағаттандырады, мәдениет, эстетика,
музыка және т.б. тарихы саласынан білімдер береді.
Профессор А.Д.Жарковтың айтуынша «ғылым и
айналымда мәдени -тынығу қызметіме н байланысты
өте көп ұғымдар пайдаланылады. Олардың қатарында
әлеуметтік -мәдени қызмет, мәдени -ағарту қызметі,
рухани іс -әрекет, рекреативті -сауықтыру қызметі,
шығармашылық іс -әрекет, көркемдік іс -әрекет және
т.б. Мұндай ұғымдардың аясы мәдени -тынығу
қызме тімен түрлі субординациялық қатынаста» [1].
Профессор А.Д.Жарковтың мәдени -тынығу
бағдарламаларының формалары мен мазмұнының
диалектикалық бірлігі жайлы идеясының негізді мәнін
ерекше атап өту керек, соның арқасында мәден иет
мекемелері әлеуметтік, көркемді к-шығармашылық
және тәрбиелік міндеттерді жүзеге асырады.
«Музыкалық -сауықтық бағдарлама» ұғымы екі
негізгі құраушыдан тұрады: бір жағынан, сауық (көңіл
көтеру) туралы, екінші жағынан, музыка жайлы сөз
болып отыр. Бұл ек і құраушы да теңдей жұмыс істейді,
өйткені олардың мәдениет мекемелерінің жұмысында
пайда болуы көне дәстүрлер мен объектвті негіздерге
ие.
Мәдени -тынығу қызметінің анағұрлым кең
тараған формаларының бірі «мәдени -тынығу
бағдарламалары» болып табылады, өз кезегінде оның
өзінің сан түрлі жан рлық табиғаты бар: көркемдік -
публицистикалық, музыкалық -сауықтық, байқау -
ойындық, рекреативті -көңіл көтеру, би -рекреативті
және т.б.
Қазіргі күнгі Қазақстандағы шынайы жағдай,
тынығудың бір кездері тек қоғамның жоғары та п
өкілдеріне ғана қолжетімді болған формалары, соның
ішінде сауықтар бұқаралық сипатқа ие болып отыр.
Заманауи ойын -сауық өнерінің ерекше өнімі
телевизиялық жастар шоу бағдарламалары болып
табылады, ол «алға қойған мақсаттарға сәйкес шоу
бағдарламалардан күтілген тәрбиелік нәтижеге
жетуге, көрерменге белгілі бір тәсілмен ықпал етуге
қабілетті тәрбиелік ықп ал ету құралдарын мұқият
таңдау кезінде образдардың жарқындығы мен
сауықтығына құрылған өнердің ерекше бір түрі» [2].
Біздің пікірімізше, музыкалық -сауық тық
бағдарламалар теледидарда немесе мәдениет
мекемелерінде өткізілу не өткізілмеуіне тәуелсіз,
барлық осындай бағдарламаларға тән.
Сонымен бірге, сауықтық бағдарламалар - бұл
жастардың мәдениет мекемелерінде іске асырылатын
әлеуметтік -мәдени қызметінің ш ынайы құбылысы. Бұл
тұрғыда бұл бағдарламалардың жастар аудиториясы
ерекше тәрбиелік ықпал ету іне шоғы рландырылған
әлеуметтік миссиясы іс жүзінде зерттелмеген.
Біздің елімізде музыкалық -сауықтық
бағдарламалардың пайда болуы бір жағынан,
жастардың музыкал ық тәрбиесінің, соның ішінде
бұқаралық мәдени -тынығу қызметінің
қажеттілігіне, екінші жағынан, әсіресе, бұқаралық
музыкалық мәдениет шеңберіндегі музыкалық
шығармаларға ерекше сұраныстың қалыптасуына
негізделген. Біздің елімізде өскелең ұрпақтың
музыкалық тәрбиесі кеңестік кезеңде бұқаралық

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 50 , 201 9 13
сипатқа ие болды және оны өткізуге арнайы оқу
орындары, театрлар, ф илармониялар қатысты,
«балалар филармониясын» қамтитын лекториялар
мен абонементтер жұмыс істеді. Музыкалық
ағартушылықтың дамыған жүйесі жұмыс істеді.
Елімізде балалар мен жасөспірімдердің мектептен
тыс музыкалық тәрбие беру мекемелерінің (соның
ішінде, м узыкалық үйірмелер, әуесқой көркемөнер
ұжымдары, музыка әуесқойлары клубы және т.б.)
желісі құрылды.
Музыкалық -сауықтық бағдарламаларға
бірнеше анықтама лар беріледі:
- ең алдымен, мәдениет пен өнердің түрлі
мәселелеріне арналған кең ауқымды ағартушылық
жос пардағы бағдарламалар. Олар жалпы
әуесқойлықты қанағаттандырып қана қоймайды,
сондай -ақ мәселен мәдениет, эстетика, музыка тарихы
және т.б. салаларда бар лығына пайдалы білімдер
береді;
- арнайы мүдделі топтарға (бірақ кәсіби
емес) есептелген бағдарламалар. Бұл - танымал
музыкалық стильдер, жекелеген жанрлардың,
ағымдардың және т.б. ерекшеліктері жайлы
дәрістер. Дәрістер мен әңгімелер әуесқой
бірлестіктер қа тысушыларына ғана емес, сондай -
ақ, қарастырылып отырған мәселелерден
хабардарлығының аздығын есепке ала отырып
бұқаралық аудиторияға да арналуы мүмкін.
Мысалы, кейбір джаз -клубтарда дәріс -концерттер
ұйымдастырылады , онда музыканттар мен
жүргізушілер диалог тық формада
тыңдармандармен бірге джаздың жанрлық
ерекшеліктерін, шығармашылықтың мәселелерін
түрлі шығ армаларды иллюстрациялай отырып
талқылайды.
Сонымен бірге музыкалық -сауықтық
бағдарламалардың мазмұны мен формасын
анықтайтын келесідей қағидаларды атап көрсетуге
болады:
- іс-әрекеттің бағыты шеңберінде
әлеуметтік -педагогикалық және мәдени
байланыстарды дамытуға, инновацияларды
алмасуға мүмкіндік беретін ашықтық қағидасы;
- қолда бар тәжірибені есепке ала отырып,
модельдің барлық элементтерінің іс -әрекетін
жоспарлауды болжайт ын сабақтастық пен өзара
байланыс қағидасы;
- жастардың тұлғалық және жас
ерекшеліктерін, физикалық және психикалық
деңгейлерін есепке алуға бағдарланған дербес және
дифференциялық тұғыр;
- жастардың санасын қалыптастыруды
қамтамасыз ету ге бағытталған құнды лықты бағдар
қағидасы ;
- амплификация – технологиялық қағидасы,
ол өзараәрекеттестіктің жарқын сыртқы формасын
құрудың тұрақты объективті қажеттілігі жайлы
хабар береді;
- таңдау еркіндігі – педагогқа
тәрбиеленушілердің дер кезінде таңдау жасау
құқығы жайлы ж әне ол мұндай таңдауды өзбетінше
жасаған кезде үздіксіз жағдайды құру қажеттілігі
жайлы еске салатын технологиялық қағидасы;
- педагог тұғасының тәрбие үрдісінде
тәрбиеленуілердің тұлғасында ықпал етудегі рөлін
анықтайтын тұлғалық ықпал қағидасы .
Музыкалық -сауықтық бағдарламалардың
тәрбиелік әлеуетінің мәнін нақтылау мақсатында
олардың идеялық -тақырыптық негіздерінен бастау
алатын тек үш бағытты ғана қарастырамыз:
қоғамдық -саяси; музыкалық -білім беру
(ақпараттық); би -сауықтық, ойындық бағ ыттар.
Қоғамдық -саяс и бағыт. Мұнда ақпарат,
талдау, талқылау нысаны - нақты музыкалық
шығармамен, оның дүниеге келуі жағдайымен,
орындаушының және автордың тұлғасымен тікелей
байланысты қандай да бір қоғамдық -саяси,
әлеуметтік құбылыс. Мұндай бағдарламалар да
музыка орталық ор ынды алуы немесе басты
әлеуметтік маңызды тақырыпқа иллюстрация
болуы мүмкін (мысалы, Панктер. Муызкалық стиль
ме? Жоқ қоғамның дерті ме?). Мұндай типтегі
бағдарламаларға көпшілік, қарастырылып отырған
құбылысты терең талдау тән.
Музык алық -білім беру (ақп араттық) бағыт. Бұл
бағдарламалардағы ең бастысы – тыңдаушылардың
назарын қандай да бір стильдің, нақты шығарманың
жанрының эстетикалық, ерекше музыкалық
сипаттамаларына, сазгердің тұлғасына және т.б.
шоғырландыру. Мұндай бағдарламалард а дәл осы
музыка мұқ ият қараудың нысанына айналады:
музыкалық шығарманың ерекшеліктерімен, оның
дүниеге келуінің тарихымен, оның авторының
шығармашылық ұстанымымен егжей -тегжейді
танысу, объективті сынау.
Би -сауықтық, ойындық бағыт. Мұндай типтегі
бағдарл амаларда музыка аудитор ияның эмоционалдық
тонусының негізгі реттеушісіне, биде көрініс табатын
моторлық -қозғалыс жұмысының ұйымдастырушысына
айналады. Әдетте, мұндай бағдарламалар үшін
музыканы таңдау көрсеткіші - оның биге
арналғанд ығы, жайма шуақтығы, эм оционалдық
мәнерлілігі, қарым -қатынас, көңіл көтеру, демалу
атмосферасына сәйкес келуі. Мұндай бағдарламаларда
қоғамдық -саяси, музыкалық -білім беру мәселелері де
жиі көрініс тауып жатады.
Музыкалық -сауықтық бағдарламалардың
мұндай т ипологиясы барынша жақы н, дегенмен олар
анағұр лым дәл дифференциацияға мүмкіндік береді.
Мәдениет мекемелеріндегі музыкалық сауықты
бағдарламалардың үш бағытына берілген жоғарыдағы
сипаттамалардан көріп отырғанымыздай, олардың
барлығында көркемдік іс -әреке т құраушысы басым,
ол і с-шараның мазмұнын, фор масы мен мәнерлілік
құралдарын іріктеуден көрініс табады.

Әдебиеттер тізімі
Жарков А.Д. Организационно -методические
основы ультурно -просветительной деятельности:
Автореф. дисс. доктора пед. наук:13.00.05. -Л.,
1990. -4 1 с .
Сапарова Ю.А., Орм олдаева М.А. Шоу
бағдарламаларды ұйымдастыру -Шымкент,2015. -
160 б.
Суртаев, В.Я. Молодежь и искусство. - Санкт -
Петербург, 2002. -352 с.
Наверх
Юридические науки

12.00.01

Теория и история права и государства; история правовых учений

юридические

12.00.02

Конституционное право, муниципальное право

юридические

12.00.03

Гражданское право; предпренимательское право; семейное право;
международное частное право

юридические

12.00.04

Предпринимательское право; арбитражный процесс

юридические

12.00.05

Трудовое право; право социального обеспечения

юридические

12.00.06

Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право

юридические

12.00.08

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

юридические

12.00.09

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность

юридические

12.00.10

Международное право, европейское право

юридические

12.00.11

Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохрани-
тельной деятельности, адвокатура

юридические

12.00.12

Управление в социальных экономических системах (юридические
аспекты); правовая информатика; применение математических
методов и вычислительной техники в юридической деятельности

юридические

12.00.13

Финансовое право; бюджетное право; налоговое право; банковское
право; валютно-правовое регулирование; правовое регулирование
выпуска и обращения ценных бумаг; правовые основы аудитор-
ской деятельности

юридические

12.00.14

Административное право, финансовое право, информационное
право

юридические

12.00.15

Гражданский процесс; арбитражный процесс

юридические

×
Экономические науки

08.00.01

Экономическая теория

экономические

08.00.02

История экономических учений

экономические

08.00.03

История народного хозяйства

экономические

08.00.04

Региональная экономика

экономические

08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством: теория управления
экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление
инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

экономические

08.00.06

Логистика

экономические

08.00.07

Экономика труда

экономические

08.00.08

Эффективность капитальных вложений и новой техники

экономические

08.00.09

Ценообразование

экономические

08.00.10

Финансы, денежное обращение и кредит

экономические

08.00.11

Статистика

экономические

08.00.12

Бухгалтерский учет, статистика

экономические

08.00.13

Математические и инструментальные методы экономики

экономические
физико-
математические

08.00.14

Мировая экономика

экономические

08.00.15

Экономика зарубежных социалистических стран

экономические

08.00.16

Экономика капиталистических стран

экономические

08.00.17

Экономика развивающихся стран

экономические

08.00.18

Экономика народонаселения и демография

экономические

08.00.19

Экономика природопользования и охраны окружающей среды

экономические

08.00.20

Экономика стандартизации и управление качеством продукции

экономические

08.00.21

Транзитивная экономика

экономические

08.00.27

Землеустройство

экономические

08.00.28

Организация производства

экономические

08.00.30

Экономика предпринимательства

экономические

×
Физико-математические науки

01.01.00

Математика

 

01.01.01

Математический анализ

Математика

01.01.02

Дифференциальные уравнения

Математика

01.01.03

Математическая физика

Математика

01.01.04

Геометрия и топология

Математика

01.01.05

Теория вероятностей и математическая статистика

Математика

01.01.06

Математическая логика, алгебра и теория чисел

Математика

01.01.07

Вычислительная математика

Математика

01.01.09

Дискретная математика и математическая кибернетика

Математика

01.01.11

(Системный анализ и автоматическое управление)

Математика

01.02.00

Механика

Механика

01.02.01

Теоретическая механика

Механика

01.02.04

Механика деформируемого твердого тела

Механика

01.02.05

Механика жидкости, газа и плазмы

Механика

01.02.06

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

Механика

01.02.07

Динамика сыпучих тел, грунтов и горных пород

Механика

01.02.08

Биомеханика

Механика

01.03.00

Астрономия

Астрономия

01.03.01

Астрометрия и небесная механика

Астрономия

01.03.02

Астрофизика, радиоастрономия

Астрономия

01.03.03

Физика Солнца

Астрономия

01.03.04

Планетные исследования

Астрономия

01.04.00

Физика

Физика

01.04.01

Приборы и методы экспериментальной физики

Физика

01.04.02

Теоретическая физика

Физика

01.04.03

Радиофизика

Физика

01.04.04

Физическая электроника

Физика

01.04.05

Оптика

Физика

01.04.06

Акустика

Физика

01.04.07

Физика конденсированного состояния

Физика

01.04.08

Физика плазмы

Физика

01.04.09

Физика низких температур

Физика

01.04.10

Физика полупроводников

Физика

01.04.11

Физика магнитных явлений

Физика

01.04.13

Электрофизика, электрофизические установки

Физика

01.04.14

Теплофизика и теоретическая теплотехника

Физика

01.04.16

Физика атомного ядра и элементарных частиц

Физика

01.04.17

Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва

Физика

01.04.18

Кристаллография, физика кристаллов

Физика

01.04.19

Физика полимеров

Физика

01.04.20

Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника

Физика

01.04.21

Лазерная физика

Физика

01.04.22

Сверхпроводимость

Физика

01.04.23

Физика высоких энергий

Физика

×
Биологические науки

03.00.01

Радиобиология

биологические

03.00.02

Биофизика

биологические

03.00.03

Молекулярная биология

биологические

03.00.04

Биохимия

биологические

03.00.05

Ботаника

биологические

03.00.06

Вирусология

биологические

03.00.07

Микробиология

биологические

03.00.08

Зоология

биологические

03.00.09

Энтомология

биологические

03.00.10

Ихтиология

биологические

03.00.11

Эмбриология, гистология и цитология

биологические

03.00.12

Физиология и биохимия растений

биологические

03.00.13

Физиология

биологические

03.00.14

Антропология

биологические

03.00.15

Генетика

биологические

03.00.16

Экология

биологические

03.00.18

Гидробиология

биологические

03.00.19

Паразитология

биологические

03.00.20

Гельминтология

биологические

03.00.22

Криобиология

биологические

03.00.23

Биотехнология

биологические

03.00.24

Микология

биологические

03.00.25

Гистология, цитология, клеточная биология

биологические

03.00.26

Молекулярная генетика

биологические

03.00.27

Почвоведение

биологические

03.00.28

Биоинформатика

биологические

03.00.29

Охрана живой природы

биологические

03.00.30

Биология развития, эмбриология

биологические

03.00.31

Интродукция и акклиматизация

биологические

03.00.32

Биологические ресурсы

биологические

03.00.33

Протистология

биологические

×
Технические науки

05.01.00

Инженерная геометрия и компьютерная графика

технические

05.02.00

Машиностроение и машиноведение

технические

05.03.00

Обработка конструкционных материалов в машиностроении

технические

05.04.00

Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение

технические

05.05.00

Транспортное, горное и строительное машиностроение

технические

05.07.00

Авиационная и ракетно-космическая техника

технические

05.08.00

Кораблестроение

технические

05.09.00

Электротехника

технические

05.11.00

Приборостроение, метрология и информационно-измерительные
приборы и системы

технические

05.12.00

Радиотехника и связь

технические

05.13.00

Информатика, вычислительная техника и управление

технические

05.14.00

Энергетика

технические

05.15.00

Разработка полезных ископаемых

технические

05.16.00

Металлургия

технические

05.17.00

Химическая технология

технические

05.18.00

Технология продовольственных продуктов

технические

05.19.00

Технология материалов и изделия текстильной и легкой промышленности

технические

05.20.00

Процессы и машины агроинженерных систем

технические

05.21.00

Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного
хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы
дерева

технические

05.22.00

Транспорт

технические

05.23.00

Строительство

технические

05.24.00

Геодезия

технические

05.25.00

Документальная информация

технические

05.26.00

Безопасность жизнедеятельности человека

технические

05.27.00

Строительство

электроника

×
Географические науки

11.00.01

Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов

географические

11.00.02

Экономическая, социальная и политическая география

географические

11.00.04

Геоморфология и эволюционная география

географические

11.00.05

Биогеография и география почв

географические

11.00.07

Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

географические

11.00.08

Океанология

географические

11.00.09

Метеорология, климатология, агрометеорология

географические

11.00.11

Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов

географические

11.00.12

Географическая картография и геоинформатика

географические

11.00.13

Гляциология и геокриология

географические

11.00.14

Географическая экология

географические

×
Медицинские науки

14.00.01

Акушерство и гинекология

медицинские

14.00.02

Анатомия человека

медицинские

14.00.03

Эндокринология

медицинские

14.00.04

Болезни уха, горла и носа

медицинские

14.00.05

Внутренние болезни

медицинские

14.00.06

Кардиология

медицинские

14.00.07

Гигиена

медицинские

14.00.08

Глазные болезни

медицинские

14.00.09

Педиатрия

медицинские

14.00.10

Инфекционные болезни

медицинские

14.00.11

Кожные и венерические болезни

медицинские

14.00.12

Лечебная физкультура и спортивная медицина

медицинские

14.00.13

Нервные болезни

медицинские

14.00.14

Онкология

медицинские

14.00.15

Патологическая анатомия

медицинские

14.00.16

Патологическая физиология

медицинские

14.00.17

Нормальная физиология

медицинские

14.00.18

Психиатрия

медицинские

14.00.19

Лучевая диагностика, лучевая терапия

медицинские

14.00.20

Токсикология

медицинские

14.00.21

Стоматология

медицинские

14.00.22

Травматология и ортопедия

медицинские

14.00.23

Гистология, цитология, эмбриология

медицинские

14.00.24

Судебная медицина

медицинские

14.00.25

Фармакология, клиническая фармакология

медицинские

14.00.26

Фтизиатрия

медицинские

14.00.27

Хирургия

медицинские

14.00.28

Нейрохирургия

медицинские

14.00.29

Гематология и переливание крови

медицинские

14.00.30

Эпидемиология

медицинские

14.00.31

Химиотерапия и антибиотики

медицинские

14.00.32

Авиационная, космическая и морская медицина

медицинские

14.00.33

Общественное здоровье и здравоохранение

медицинские

14.00.34

Курортология и физиотерапия)

медицинские

14.00.35

Детская хирургия

медицинские

14.00.36

Аллергология и иммулология

медицинские

14.00.37

Анестезиология и реаниматология

медицинские

14.00.39

Ревматология

медицинские

14.00.40

Урология

медицинские

14.00.41

Трансплантология и искусственные органы

медицинские

14.00.42

Клиническая фармакология)

медицинские

14.00.43

Пульмонология

медицинские

14.00.44

Сердечно-сосудистая хирургия

медицинские

14.00.45

Наркология

медицинские

14.00.46

Клиническая лабораторная диагностика

медицинские

14.00.47

Гастроэнтэрология

медицинские

14.00.48

Нефрология

медицинские

14.00.49

Биологическая и медицинская кибернетика)

медицинские

14.00.50

Медицина труда

медицинские

14.00.51

Восстановительная медицина, спортивная медицина,
курортология и физиотерапия

медицинские

14.00.52

Социология медицины

медицинские

14.00.53

Геронтология и гериатрия

медицинские

14.00.55

Медико-социальная экспертиза и медико-социальная
реабилитация

медицинские

×
Философские науки

09.00.01

Онтология и теория познания

философские

09.00.02

Теория научного социализма и коммунизма

философские

09.00.03

История философии

философские

09.00.04

Эстетика

философские

09.00.05

Этика

философские

09.00.06

Философия религии

философские

09.00.07

Логика

философские

09.00.08

Философия науки и техники

философские

09.00.10

Философия политики и права

философские

09.00.11

Социальная философия

философские

09.00.13

Религиоведение, филосовская антропология,
философия культуры

философские
исторические

×
Фармацевтические науки

15.00.01

Технология лекарств и организация фармацевтического дела

фармац-кие

15.00.02

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

фармац-кие

×
Филологические науки

10.01.00

Литературоведение

 

10.01.01

Русская литература

филологические

10.01.02

Литература народов Российской Федерации (с указанием
конкретной литературы или группы литератур)

филологические

10.01.03

Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной
литературы)

филологические

10.01.04

Литература зарубежных социалистических стран

филологические

10.01.05

Литература народов Европы, Америки и Австралии

филологические

10.01.06

Литература народов Азии и Африки

филологические

10.01.08

Теория литературы. Текстология

филологические

10.01.09

Фольклористика

филологические

10.01.10

Журналистика

филологические
политические

10.01.11

Текстология

филологические

10.02.00

Языкознани

 

10.02.01

Русский язык

филологические

10.02.02

Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного
языка или языковой семьи)

филологические

10.02.03

Славянские языки

филологические

10.02.04

Германские языки

филологические

10.02.05

Романские языки

филологические

10.02.06

Тюркские языки

филологические

10.02.07

Финно-угорские и самодийские языки

филологические

10.02.08

Иранские языки

филологические

10.02.09

Кавказские языки

филологические

10.02.10

Кавказские языки

филологические

10.02.14

Классическая филология, византийская и новогреческая филология

филологические

10.02.15

Балтийские языки

филологические

10.02.16

Монгольские языки

филологические

10.02.17

Семитские языки

филологические

10.02.19

Теория языка

филологические

10.02.20

Сравнительно-историческое, типологическое и сопостовительное
языкознание

филологические

10.02.21

Прикладная и математическая лингвистика

филологические

10.02.22

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки,
аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретного
языка или языковой семьи)

филологические

×
Сельскохозяйственные науки

06.01.00

Агрономия

сельхоз-ные

06.02.00

Зоотехния

сельхоз-ные

06.03.00

Лесное хозяйство

сельхоз-ные

×
Химические науки

02.00.01

Неорганическая химия

химические

02.00.02

Аналитическая химия

химические

02.00.03

Органическая химия

химические

02.00.04

Физическая химия

химические

02.00.05

Электрохимия

химические

02.00.06

Высокомолекулярные соединения

химические

02.00.08

Химия элементоорганических соединений

химические

02.00.09

Химия высоких энергий

химические

02.00.10

Биоорганическая химия

химические

02.00.11

Коллоидная химия и физико-химическая механика

химические

02.00.13

Нефтехимия

химические

02.00.14

Радиохимия

химические

02.00.15

Катализ

химические

02.00.16

Химия и технология композиционных материалов

химические

02.00.17

Математическая и квантовая химия

химические

02.00.18

Химия, физика и технология поверхности

химические

02.00.19

Химия высокочистых веществ

химические

02.00.20

Хроматография

химические

02.00.21

Химия твердого тела

химические

×
Исторические науки

07.00.01

История Коммунистической партии Советского Союза

исторические

07.00.02

Отечественная история

исторические

07.00.03

Всеобщая история (соответствующего периода)

исторические

07.00.04

История коммунистического и рабочего движения и
национально-освободительных движений

исторические

07.00.05

История международных отношений и внешней политики

исторические

07.00.06

Археология

исторические

07.00.07

Этнография, энтология и антропология

исторические

07.00.09

Историография, источниковедение и методы исторического
исследования

исторические

07.00.10

История науки и техники

исторические
физико-
математические
химические
биологические
геолого-
минералогические
технические
сельско-
хозяйственные
географические
медицинские
ветеринарные
архитектура

07.00.12

История искусства

исторические

07.00.13

История марксизма-ленинизма

исторические

07.00.14

Партийное строительство

исторические

07.00.15

История международных отношений и внешней политики

исторические

×
Военные науки

20.01.00

Военно-теоретические науки

военные

20.02.00

Военно-специальные науки

военные

×
Геолого-минералогические науки

04.00.01

Общая и региональная геология

геология

04.00.02

Геохимия

геология

04.00.03

Биогеохимия

геология

04.00.04

Геотектоника

геология

04.00.06

Гидрогеология

геология

04.00.07

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

геология

04.00.08

Петрография, вулканология

геология

04.00.09

Палеонтология и стратиграфия

геология

04.00.10

Геология океанов и морей

геология

04.00.11

Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений,
металлогения

геология

04.00.12

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых

геология

04.00.13

Геохимические методы поисков месторождений полезных
ископаемых

геология

04.00.16

Геология, поиски и разведка месторождений твердых горючих
ископаемых

геология

04.00.17

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

геология

04.00.20

Минералогия, кристаллография

геология

04.00.21

Литология

геология

04.00.22

Геофизика

геология

04.00.23

Физика атмосферы и гидросферы

геология

04.00.24

Экологическая геология

геология

×
Педагогические науки

13.00.01

Общая педагогика, история педагогики и образования

педагогические

13.00.02

Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням
образования)

педагогические

13.00.03

Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика,
олигофренопедагогика и логопедия)

педагогические

13.00.04

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры

педагогические
психологические

13.00.05

Теория, методика и организация социально-культурной деятельности

педагогические

13.00.06

Теория и методика воспитания (по направлениям и сферам деятельности

педагогические

13.00.07

Теория и методика дошкольного образования

педагогические

13.00.08

Теория и методика профессионального образования

педагогические

×
Культурология

24.00.01

Теория и история культуры

культурология
философские
исторические
социологические
искусствоведение

24.00.02

Историческая культурология

культурология
философские
исторические

24.00.03

Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов

культурология
искусствоведение
исторические
технические

24.00.04

Прикладная культурология

культурология
искусствоведение
технические

×
Ветеринарные науки

16.00.01

Диагностика болезней и терапия животных

ветеринарные

16.00.02

Патология, онкология и морфология животных

ветеринарные

16.00.03

Ветеринарная эпизоотология, микология с микотоксикологией
и иммунология

ветеринарные

16.00.04

Ветеринарная фармакология с токсикологией

ветеринарные

16.00.05

Ветеринарная хирургия

ветеринарные

16.00.06

Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза

ветеринарные

16.00.07

Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных

ветеринарные

16.00.08

Гигиена животных, продуктов животноводства и ветеринарно-
санитарная экспертиза

ветеринарные

×
Психологические науки

19.00.01

Общая психология, психология личности, история психологии

психологические

19.00.02

Психофизиология

психологические
биологические
медицинские

19.00.03

Психология труда, инженерная психология, эргономика

психологические
технические

19.00.04

Медицинская психология

психологические
медицинские

19.00.05

Социальная психология

психологические
политические

19.00.06

Юридическая психология

психологические
юридические

19.00.07

Педагогическая психология

психологические

19.00.10

Коррекционная психология

психологические

19.00.11

Психология личности

психологические

19.00.12

Политическая психология

психологические
политические

19.00.13

Психология развития, акмеология

психологические
педагогические

×
Политические науки

23.00.01

Теория политики, история и методология политической науки

политические
исторические

23.00.02

Политические институты, этнополитическая конфликтология,
национаные и политические процессы и технологии

политические
социологические
юридические

23.00.03

Политическая культура и идеология

политические
социологические
юридические

23.00.04

Политическая проблемы международных отношений и
глобального развития

политические
юридические

×
Науки о Земле

25.00.01

Общая и региональная геология

о земле

25.00.02

Палеонтология и стратиграфия

о земле

25.00.03

Геотектоника и геодинамика

о земле

25.00.04

Петрология, вулканология

о земле

25.00.05

Минералогия, кристаллография

о земле

25.00.06

Литология

о земле

25.00.07

Гидрогеология

о земле

25.00.08

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

о земле

25.00.09

Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых

о земле

25.00.10

Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

о земле

25.00.11

Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых,
минерагения

о земле

25.00.12

Геология, поиски и разведка горючих ископаемых

о земле

25.00.13

Обогащение полезных ископаемых

о земле

25.00.14

Технология и техника геологоразведочных работ

о земле

25.00.15

Технология бурения и освоения скважин

о земле

25.00.16

Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика,
маркшейдерское дело и геометрия недр

о земле

25.00.17

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

о земле

25.00.18

Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых

о земле

25.00.19

Строительство и эксплуатация нефтегазоводов, баз и хранилищ

о земле

25.00.20

Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазо-
динамика и горная теплофизика

о земле

25.00.21

Теоретические основы проектирования горно-технических систем

о земле

25.00.22

Геотехнология(подземная, открытая и строительная)

о земле

25.00.23

Физическая география и биогеография, география почв и геохимия
ландшафтов

о земле

25.00.24

Экономическая, социальная и политическая география

о земле

25.00.25

Геоморфология и эволюционная география

о земле

25.00.26

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

о земле

25.00.27

Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

о земле

25.00.28

Океанология

о земле

25.00.29

Физика атмосферы и гидросферы

о земле

25.00.30

Метеорология, климатология, агрометеорология

о земле

25.00.31

Гляциология и криология Земли

о земле

25.00.32

Геодезия

о земле

25.00.33

Картография

о земле

25.00.34

Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия

о земле

25.00.35

Геоинформатика

о земле

25.00.36

Геоэкология

о земле

×
Архитектура

18.00.01

Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция
историко-архитектурного наследия

архитектура
искусствоведение

18.00.02

Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции
архитектурной деятельности

архитектура
технические

18.00.04

Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

архитектура
технические

×
Социологические науки

22.00.01

Теория, методология и история социологии

социологические

22.00.02

Методы социологических исследований

социологические

22.00.03

Экономическая социология и демография

социологические

22.00.04

Социальная структура, социальные институты и процессы

социологические

22.00.05

Политическая социология

социологические

22.00.06

Социология культуры, духовной жизни

социологические

22.00.07

Общественное мнение

социологические

22.00.08

Социология управления

социологические

×
Искусствоведение

17.00.01

Театральное искусство

искусствоведение

17.00.02

Музыкальное искусство

искусствоведение

17.00.03

Кино-, теле- и другие экранные искусства

искусствоведение

17.00.04

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
и архитектура

искусствоведение

17.00.05

Декоративное и прикладное искусство

искусствоведение

17.00.06

Техническая эстетика и дизайн

искусствоведение

17.00.07

Музееведение. Консервация, реставрация и хранение
художественных ценностей

искусствоведение

17.00.08

теория и история культуры

искусствоведение

17.00.09

Теория и история искусства

искусствоведение
философские
исторические

×